مشایه ( پیاده روی اربعین )
لکل زاير
زائر کرب و بلا حق شفاعت داره
قدم قدم | عربی ، فارسی
امیری یا حسین | به همراه محمد معتمدی
عين الله ترعاكم
درسته که اسم ما میون زائرا نبود
جينه مشايه
امیری یا حسین
نفس نفس زنون میون عاشقات
قدم قدم | عربی ، فارسی
عين الله ترعاكم
اربعین حسینی
لکل زاير
بیلدیم سوسوزلوغو
زینبدی شیر زن
ای غایب از نظر نظری کن به خواهرت
بلند شو اومده خواهر عجب اومدنی
من آمدم دوباره ببینم تو را حسین
من عادتم شده هر روز برای تو
بعد یه عالمه بلا و درد و غم کشیدن
من عادتم شده هر روز برای تو
مونده عقده تو دلم این بارم نشد برم
درسته که اسم ما میون زائرا نبود