مناجات الهی
خجالتم نده و عاصیم خطاب مکن
مثل طفلی می می نشینم گریه زاری می کنم
آب رو خرج آبرو کردم
گرچه پرم وا می شود با ذکر استغفارها
آلوده دامن خود را رساندم
گناه آمده ام تا مرا ثواب کنی
بدون بودن تو رنج بی حساب منم
خداحافظ ای سفره سبز افطار
الهي مذ لجأت أليك
امشب دلم هوای گریه داره
يا منزل الرحمات | با زیرنویس فارسی