ایام فاطمیه
من بحر نهفته در سبویم
ببین می توانی بمانی بمان
نگام کن بانوی مظلومه من
حبیبة الله مادر دنیا
سلام ای بانو سلام ای دریا
السلام ای ثمر عمر پیمبر زهرا
میون شعله ها آه یکی می زد صدا آه
بود و نبود من ای همه تار و پود من
مگه قرار نبود قرار هم باشیم
علی جان دل شب کفن کن مرا
زهرا شبونه شکسته غرورم