محرم
تو دل غم مونده یه ماتم مونده
دل بستم به پرچم سیاه
محرم اومد و دلا رو غم گرفت
سوره غم می رسد آیات مریم می رسد
حی علی العزا حی علی البکاء
تا کمی پلک چشم من نم شد
چشما دوباره بارونی تو خونه ها روضه خونی
من لی غیرک من که ندارم کسی رو به غیرت
یا حبیب من لا حبیب له
کار زهرا شده گریه ماه محرمه
یا امیر من لا امیر له