میلاد امام حسن عسکری (ع)
نذر گل روی تو باید شهر را آذین کنم
الا که موسم شادی و همدلی آمد
این خانواده که همه آقای ما شدن
عرض حاجت با تو دارم یا امام عسکری
آسمون امشب برا تو گل می باره
الا که موسم شادی و همدلی آمد
کسی که در این آستان مور شد
تو شاهی عبد تو منم