میلاد امام باقر (ع)
خشکیم رفت و فصل دریا شد
سر محل چراغونه
عالمی پر نور وقت طرب شد
ختم کلومه ماه تمومه
از آسمون باز خبر میارن