گلچین شهادت ۱۳۸۴

گلچین شهادت ۱۳۸۴

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۸۴ دلخون تر از ابر و طوفان زمینه ۵.۷ ۶:۱۲ ۲ ۲ ۵۲۹۶۱ ۱۱۷۲۰
۲ گلچین شهادت ۱۳۸۴ شب تاره بی قراره زمینه ۸.۹ ۹:۴۰ ۲ ۲ ۱۶۹۷۳ ۴۵۷۰
۳ گلچین شهادت ۱۳۸۴ فروزنده شده آتش قهر خدا شور ۴.۶ ۴:۵۹ ۲ ۲ ۱۱۷۶ ۱۳۴۹
۴ گلچین شهادت ۱۳۸۴ یا حضرت معصومه مدد مدد مدد زمینه ۷.۷ ۸:۲۱ ۲ ۲ ۶۵۱۰۴ ۱۸۳۹۶
۵ گلچین شهادت ۱۳۸۴ برای شیر مادره بچه اگر مثل شیره زمینه ۵.۷ ۶:۰۹ ۲ ۲ ۱۴۵۳ ۱۴۰۳