گلچین مولودی ۱۳۸۴

گلچین مولودی ۱۳۸۴

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۸ قطعه، ۴۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۸۴ دو چشم مست تو رو کشیده دست خدا سرود ۵ ۵:۲۵ ۹ ۹ ۴۲۳۹ ۴۳۲۳
۲ گلچین مولودی ۱۳۸۴ لیلاییان بیایید امشب شب جنونه سرود ۴.۵ ۴:۴۹ ۸ ۸ ۴۴۳۸ ۳۷۵۸
۳ گلچین مولودی ۱۳۸۴ ماه آسمون زهرا روی دستش ستاره داره سرود ۶.۸ ۷:۲۱ ۹ ۹ ۲۲۱۰ ۳۸۸۹
۴ گلچین مولودی ۱۳۸۴ بی پروا زدم به سیم آخر سرود ۵.۳ ۵:۴۵ ۹ ۹ ۴۴۴۶ ۴۵۵۰
۵ گلچین مولودی ۱۳۸۴ من که شدم خراب اون میخونه اربابمون سرود ۴.۲ ۴:۳۱ ۸ ۸ ۲۱۶۲ ۳۵۴۰
۶ گلچین مولودی ۱۳۸۴ سحرای حرم تو هیچ جای عالم نداره سرود ۴.۸ ۵:۱۳ ۹ ۹ ۱۴۳۷۲ ۸۸۶۷
۷ گلچین مولودی ۱۳۸۴ لب فرشته به ترانه وا شد امشب سرود ۸.۴ ۹:۰۴ ۸ ۸ ۴۴۳۶۴ ۱۳۳۴۸
۸ گلچین مولودی ۱۳۸۴ پروانه ها آوردن رو بالشون ستاره سرود ۵ ۵:۲۱ ۸ ۸ ۲۶۹۴ ۳۳۷۱