گلچین مولودی ۱۳۸۴

گلچین مولودی ۱۳۸۴

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۸ قطعه، ۴۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۸۴ دو چشم مست تو رو کشیده دست خدا سرود ۵ ۵:۲۵ ۹ ۹ ۴۱۳۵ ۴۱۰۵
۲ گلچین مولودی ۱۳۸۴ لیلاییان بیایید امشب شب جنونه سرود ۴.۵ ۴:۴۹ ۸ ۸ ۴۲۳۶ ۳۵۳۴
۳ گلچین مولودی ۱۳۸۴ ماه آسمون زهرا روی دستش ستاره داره سرود ۶.۸ ۷:۲۱ ۹ ۹ ۲۱۲۶ ۳۶۶۳
۴ گلچین مولودی ۱۳۸۴ بی پروا زدم به سیم آخر سرود ۵.۳ ۵:۴۵ ۹ ۹ ۴۳۳۸ ۴۳۰۴
۵ گلچین مولودی ۱۳۸۴ من که شدم خراب اون میخونه اربابمون سرود ۴.۲ ۴:۳۱ ۸ ۸ ۲۰۸۴ ۳۳۴۹
۶ گلچین مولودی ۱۳۸۴ سحرای حرم تو هیچ جای عالم نداره سرود ۴.۸ ۵:۱۳ ۹ ۹ ۱۴۳۱۹ ۸۶۲۵
۷ گلچین مولودی ۱۳۸۴ لب فرشته به ترانه وا شد امشب سرود ۸.۴ ۹:۰۴ ۸ ۸ ۴۴۲۹۲ ۱۳۰۶۸
۸ گلچین مولودی ۱۳۸۴ پروانه ها آوردن رو بالشون ستاره سرود ۵ ۵:۲۱ ۸ ۸ ۲۴۷۶ ۳۱۵۲