گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از نریمان پناهی، ۵۸ قطعه، ۹ ساعت و ۲۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ نذر پدر شد ادا گشته عروسیت عزا شور ۱۱ ۷:۵۶ ۰ ۰ ۱۳۲۸۷ ۵۲۴۹
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ از جام عشق کربلا مستم عمو وای شور ۶.۴ ۶:۵۵ ۰ ۰ ۵۴۷۷ ۵۵۰۳
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ تار و پود عشقی هیبت مولایی واحد ۵.۵ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۳۸۱۳ ۳۷۴۷
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ از غصه شدم پریشان کن عنایتی که من روم به میدان واحد ۷.۹ ۸:۳۵ ۰ ۰ ۳۰۱۱ ۳۴۶۴
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمو غرق آهم بیا ای پناهم زمینه ۱۱.۱ ۱۲:۰۶ ۰ ۰ ۳۸۹۹ ۴۱۹۲
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ رخت مشکی به تنم ارباب زمینه ۲۳.۲ ۲۵:۱۷ ۰ ۰ ۴۴۱۰ ۴۶۸۹
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ منم آواره بین کوفه واحد ۱۲.۵ ۱۳:۳۴ ۰ ۰ ۳۷۰۴ ۳۹۱۲
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ کوفه را با تو حسین جان سر پیمانی نیست واحد ۱۴.۶ ۱۵:۵۲ ۰ ۰ ۳۳۲۱ ۳۶۰۳
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست شور ۱۲.۷ ۱۳:۴۶ ۰ ۰ ۱۷۰۳۲ ۷۵۰۷
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ دوباره قلبم بی قراره شور ۱۶.۸ ۱۲:۱۲ ۰ ۰ ۴۸۶۱ ۵۶۷۸
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ به پا خیمه مکن تو این صحرا زمینه ۷.۹ ۸:۳۲ ۰ ۰ ۳۰۱۹ ۳۱۶۷
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو این دیار ماتم دل من شده پر از غم واحد ۹.۴ ۱۰:۱۵ ۰ ۰ ۲۹۶۸ ۳۱۲۸
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ قرار قلب بی قرارم برادر جان دلشوره دارم شور ۷.۹ ۸:۳۲ ۰ ۰ ۴۸۱۹ ۳۶۸۲
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ امان ز وقت بوسیدن گلو واحد ۱۱ ۷:۵۸ ۰ ۰ ۳۰۸۸ ۳۰۶۸
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ قلبم در این وادی شده غرق محن شور ۷.۹ ۸:۳۵ ۰ ۰ ۲۶۶۸ ۳۸۷۵
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ بابا بی پناهم بابا غرق آهم زمینه ۸.۱ ۸:۵۰ ۰ ۰ ۲۹۱۲ ۳۳۲۸
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمه بیا قرار دل بی قرارم اومد واحد ۱۱.۲ ۱۲:۰۹ ۰ ۰ ۳۰۱۹ ۲۹۸۰
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ مهرم و مهتابم دختر اربابم واحد ۸ ۸:۳۹ ۰ ۰ ۲۴۳۴ ۳۰۹۷
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ تنها و بی کس بین این ویرونه ها وای شور ۹.۱ ۹:۵۲ ۰ ۰ ۳۱۵۴ ۴۱۴۵
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ به شام تارم سحر اومد شور ۸.۸ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۲۳۱۰ ۳۳۲۶
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ببین بی قرارم برات هدیه دارم زمینه ۱۱.۵ ۱۲:۲۸ ۰ ۰ ۲۲۳۰ ۳۰۳۹
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ برادر جان زینب فدایت واحد ۵.۸ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۳۱۸۸ ۳۲۵۹
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم واحد ۶.۵ ۷:۰۴ ۰ ۰ ۳۳۰۵ ۳۰۸۷
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ به نام نامی ارباب عشق حسین ثارالله تک ۱۰.۹ ۱۱:۵۳ ۰ ۰ ۳۲۴۴ ۳۴۹۳
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ غم غریبی زد شرر به پیکرم وای شور ۵.۵ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۳۲۱۷ ۳۸۶۴
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ دلم پر بهونه غمم بی کرونه زمینه ۹.۴ ۱۰:۱۰ ۰ ۰ ۲۰۴۰ ۳۰۰۰
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ لب گودال زمین خورد و به دریا افتاد واحد ۴.۲ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۷۰۸۸ ۳۷۴۵
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ شاه بی همتایی صاحب دلهایی واحد ۳.۷ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۲۱۹۵ ۲۹۸۱
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمه ببین چشمام تره بزار برم وای شور ۹.۷ ۱۰:۳۰ ۰ ۰ ۳۲۱۱ ۳۵۱۲
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ گل پرپر من علی اصغر من زمینه ۱۰.۶ ۱۱:۳۱ ۰ ۰ ۵۰۲۲ ۳۱۳۳
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ لالا لالای ای پسر من زمینه ۱۶.۷ ۱۲:۰۵ ۰ ۰ ۳۳۹۲ ۲۸۷۲
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ اشک غریبی من رو لب هات می چکه من واحد ۱۵.۶ ۱۶:۵۹ ۱ ۱ ۲۳۲۴ ۲۲۵۳
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای کودک دردی کشم راحت بخواب وای شور ۱۱.۷ ۱۲:۴۳ ۰ ۰ ۱۹۶۱ ۳۲۷۹
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ پیش نگاه مضطر من شور ۳.۹ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۱۹۳۲ ۲۸۷۵
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ عزیز دل من همه حاصل من زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۲۵ ۰ ۰ ۲۳۶۳ ۲۵۶۵
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ آهسته تر برو ای جوونم که پیر پیرم واحد ۱۲.۹ ۱۴:۰۴ ۰ ۰ ۲۵۵۵ ۲۷۵۲
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ موذن کرب و بلا اذان بگو وای شور ۲.۷ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۶۱۸۸ ۴۲۰۴
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ خواستی پر بکشی تا کبوتر بشوی تک ۱۲.۲ ۱۳:۱۷ ۰ ۰ ۴۶۱۰ ۳۶۴۱
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ دیگه میون سینه نمونده به غیر آهی واحد ۱۷.۴ ۱۸:۵۹ ۰ ۰ ۲۴۲۷ ۳۳۴۶
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است واحد ۴.۹ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۳۰۴۷ ۳۱۵۵
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ساقی حرم بیا باز به یاری حرم تک ۶.۸ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۳۲۵۷ ۳۵۰۱
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ دلم زار و مضطر شده چشم من تر زمینه ۷.۷ ۸:۲۰ ۰ ۰ ۲۴۳۴ ۳۳۱۱
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل غمین و زارم برادر در تب و تابه واحد ۱۳.۲ ۱۴:۲۰ ۰ ۰ ۲۱۸۲ ۳۰۷۰
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ غم مولا حسین غم ما بود واحد ۴.۲ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۳۶۰۴ ۳۶۰۹
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ اینجا شهادتنامه ات امضا شود وای شور ۶.۶ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۳۲۰۲ ۴۷۱۶
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ بر قلب من فرود خنجری که سرت رو از پیکرت ربود شور ۱۲.۱ ۱۳:۰۸ ۰ ۰ ۶۷۸۰۷ ۲۰۰۲۶