گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از جواد مقدم، ۱۱۵ قطعه، ۱۱ ساعت و ۴۶ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ عکست رو قاب چشممه زمینه ۸.۱ ۸:۴۴ ۲۶ ۲۶ ۴۹۴۰۲ ۳۲۵۰۶
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ آقای جوانان بهشتی تو روضه رضوان بهشتی شور ۶.۹ ۷:۲۷ ۲۷ ۲۷ ۲۹۲۸۶ ۳۳۱۶۱
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ هر کی می خواد هر چی بگه شور ۲.۹ ۳:۰۷ ۲۶ ۲۶ ۲۹۲۶۱ ۳۰۴۸۲
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ مسلم غریب کوفه ام تنها تنهای بی پناهم واحد ۳.۶ ۳:۵۳ ۲۴ ۲۴ ۱۳۹۷۱ ۱۶۱۸۰
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ پا روضه هاتمو دلم تو کربلاته واحد ۴.۷ ۵:۰۱ ۲۴ ۲۴ ۱۴۸۹۳ ۱۶۵۴۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ هر شب دل شکسته ما در هوای توست شعرخوانی ۴.۵ ۴:۴۸ ۲۴ ۲۴ ۸۱۵۱ ۱۰۱۲۰
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ کاشکی خونم توی کربلا بود شور ۵.۵ ۵:۵۹ ۲۷ ۲۷ ۲۰۳۸۴ ۲۴۲۹۶
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ به توکل خالق غمت به توسل اسم اعظمت شور ۳.۲ ۳:۲۸ ۲۶ ۲۶ ۱۰۹۵۹ ۱۶۵۶۳
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ بسوزان هر طریقی می پسندی روضه ۴.۹ ۵:۲۰ ۲۴ ۲۴ ۸۱۵۷ ۱۱۱۰۱
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ اونها که روز بی کسی به داد عالم می رسن زمینه ۵.۴ ۵:۵۱ ۲۴ ۲۴ ۱۳۳۶۸ ۱۸۲۸۶
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا شور ۷.۸ ۸:۳۰ ۲۴ ۲۴ ۱۹۹۹۱ ۲۵۳۷۸
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ چون کبوتر توی دام تو اسیرم واحد ۷.۵ ۸:۱۰ ۲۴ ۲۴ ۱۳۰۵۴ ۱۶۰۶۹
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ صلوا علیک یا سید الغریب واحد ۴.۲ ۴:۲۹ ۲۴ ۲۴ ۱۲۵۸۷ ۱۴۵۵۸
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ دیوانه تو کار ندارد به جهنم شعرخوانی ۴ ۴:۱۶ ۲۴ ۲۴ ۴۷۷۶ ۸۰۷۱
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگه روضه ها برپاست کرم بی بی زهراست شور ۷.۳ ۷:۵۶ ۲۵ ۲۵ ۱۶۴۳۲ ۱۸۵۷۵
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ بسوزان هر طریقی می پسندی روضه ۳.۷ ۳:۵۸ ۲۴ ۲۴ ۶۹۹۲ ۸۵۰۸
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز وای حسین مادری اشکامو جاری می کنه زمینه ۶.۶ ۷:۰۷ ۲۴ ۲۴ ۱۲۵۶۷ ۱۹۲۱۱
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ کاش برسیم مثل حر به تو شور ۴.۳ ۴:۳۹ ۲۴ ۲۴ ۱۴۲۱۲ ۲۲۳۱۱
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا شور ۵.۲ ۵:۳۸ ۲۴ ۲۴ ۸۷۴۳۹ ۳۶۰۲۹
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ همه حاجت من همینه امیرم واحد ۵.۹ ۶:۲۱ ۲۴ ۲۴ ۱۷۲۸۴ ۱۷۳۲۱
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ خوش آن کسی که بود در جهان غلام حسین واحد ۵.۳ ۵:۴۴ ۲۳ ۲۳ ۹۶۵۲ ۱۵۴۲۴
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای که به شام سیاه مهتابی شور ۴.۴ ۴:۴۵ ۲۴ ۲۴ ۸۹۹۵ ۱۶۰۳۳
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ روحم هر شب مثل زینب پروانه گلزار ضریح شور ۳.۲ ۳:۲۹ ۲۵ ۲۵ ۱۲۵۲۳ ۱۷۲۷۱
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ من یه یتیمم بی حیا اینو که می دونی نزن زمینه ۷.۴ ۸:۰۴ ۲۴ ۲۴ ۱۲۵۴۱ ۱۶۵۸۷
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ کربلا خونمه از چی دل بکنم شور ۶.۷ ۷:۱۴ ۲۶ ۲۶ ۱۲۰۲۸۰ ۵۱۹۰۵
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ باباجون من تو ای بی کفن واحد ۱۰ ۱۰:۴۹ ۲۴ ۲۴ ۱۰۵۸۷ ۱۵۷۱۹
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ عشق رقیه تو دلم سند نوکریمه واحد ۳.۹ ۴:۱۲ ۲۴ ۲۴ ۷۵۵۵ ۱۳۲۰۲
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگر چه خار و خسم یا حسین می گویم شعرخوانی ۵.۲ ۵:۳۶ ۲۴ ۲۴ ۴۰۹۷ ۸۲۲۶
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ برای این نماز عشق من همیشه وضو دارم شور ۵.۸ ۶:۱۵ ۲۴ ۲۴ ۱۷۵۸۲ ۱۹۰۵۲
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ من فقیرم من ندارم مستمندم پیش تو زمینه ۸.۱ ۸:۴۶ ۲۴ ۲۴ ۸۵۴۶ ۱۲۶۹۳
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ خوشبخت ترین آدما ماییم شور ۳.۸ ۴:۰۸ ۲۵ ۲۵ ۹۳۲۸ ۱۵۷۵۷
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا شور ۳.۷ ۳:۵۹ ۲۵ ۲۵ ۷۹۰۷ ۱۲۹۵۹
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ مست و مدهوش شش گوشم شور ۲.۶ ۲:۴۶ ۲۴ ۲۴ ۱۱۰۵۴ ۱۵۷۹۰
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ عمه نگاه کن عمومو تنها گیر آوردن واحد ۸.۱ ۸:۴۴ ۲۳ ۲۳ ۱۲۹۷۸ ۱۴۸۸۷
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ من سائلم پس ره توشه می خوام واحد ۳.۲ ۳:۲۸ ۲۴ ۲۴ ۴۷۳۰ ۸۵۶۴
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ در میان آفرینش شاهکاری زینبی شعرخوانی ۴.۴ ۴:۴۵ ۲۳ ۲۳ ۳۱۴۸ ۶۶۱۷
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز حلقه زده اشک شوق شور ۴.۴ ۴:۴۳ ۲۴ ۲۴ ۶۰۰۸ ۱۲۶۰۰
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ شد نهان داغ ما شد عیان روضه ها شور ۴.۱ ۴:۲۴ ۲۴ ۲۴ ۴۸۵۰ ۱۰۹۴۳
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای مجتبی زاده بمون جدا نشو از عموجون زمینه ۵.۱ ۵:۳۳ ۲۴ ۲۴ ۶۷۰۰ ۱۱۶۰۲
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ من به سرایت سگمو به پات میدم شاهرگمو شور ۵.۱ ۵:۳۲ ۲۴ ۲۴ ۱۳۱۴۹ ۱۶۸۸۱
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ زیباترین رجز شد این نوحه خونی من نوحه ۹.۸ ۱۰:۳۶ ۲۴ ۲۴ ۸۹۲۴ ۱۱۸۸۱
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل دیوونم شده تنگ زیارت واحد ۴.۷ ۵:۰۶ ۲۴ ۲۴ ۷۲۰۶ ۱۱۴۲۲
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ هوای کوی تو بیرون ز سر نخواهم کرد شعرخوانی ۲.۶ ۲:۴۸ ۲۴ ۲۴ ۲۶۹۳ ۵۷۶۹
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ اون منم اگه آقاجون تو عاشقات شور ۴.۶ ۴:۵۸ ۲۴ ۲۴ ۵۲۳۲ ۱۱۳۰۴
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دیوونگی کارمه در غمت شور ۴.۸ ۵:۱۰ ۲۴ ۲۴ ۶۲۵۴ ۱۲۴۶۹
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ آقا ببین شش ماهتو بی تاب تشنگی شده زمینه ۸.۱ ۸:۵۰ ۲۴ ۲۴ ۹۵۳۵ ۱۳۷۰۳
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ یه دلبر و زیر دینش دلای خسته شور ۳.۹ ۴:۰۹ ۲۴ ۲۴ ۹۳۹۸ ۱۵۹۱۲
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ این لباس نوکری رخت پادشاهیمه شور ۴.۱ ۴:۲۴ ۲۴ ۲۴ ۱۷۴۱۳ ۱۸۰۱۲
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ بارون بارون ببار از طاق آسمون واحد ۱۶.۱ ۱۷:۳۳ ۲۴ ۲۴ ۱۲۷۳۷ ۱۵۸۷۱
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ حرمت آرزوی من نوکریت آبروی من واحد ۳.۶ ۳:۵۳ ۲۴ ۲۴ ۴۶۳۶ ۹۵۸۰
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ آن حالتی خوش است که مستانه بگذرد شعرخوانی ۶.۲ ۶:۴۳ ۲۴ ۲۴ ۲۹۸۸ ۶۴۵۳
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ برام رقم می خوره زیباترین سرگذشت شور ۶.۳ ۶:۵۲ ۲۶ ۲۶ ۵۷۰۶ ۱۲۷۴۵
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ قلب و دلمو آب و گلمو شور ۳.۷ ۳:۵۶ ۲۴ ۲۴ ۹۲۳۸ ۱۳۴۰۷
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ آرامش قلب حسین گردش یک نگاهته زمینه ۵.۲ ۵:۳۶ ۲۴ ۲۴ ۹۴۴۹ ۱۳۳۱۱
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ جلوه هیئت علمی که داری شور ۴.۱ ۴:۲۳ ۲۴ ۲۴ ۱۴۹۶۴ ۱۶۵۹۶
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ سید شبابی تو اربابی شور ۴ ۴:۱۶ ۲۴ ۲۴ ۹۵۳۳ ۱۵۰۷۲
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ خاکت به سر دنیا که دنیامو گرفتی واحد ۱۰.۸ ۱۱:۴۳ ۲۴ ۲۴ ۱۰۲۸۶ ۱۳۲۹۰
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ به پای تو جوونی دادم حسین واحد ۴.۳ ۴:۳۵ ۲۴ ۲۴ ۶۱۴۶ ۱۰۰۵۶
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ما دو پیاله ایم که لبریز باده ایم شعرخوانی ۶.۵ ۷:۰۰ ۲۴ ۲۴ ۲۴۵۶ ۶۱۶۴
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ دلم رو بردی غصمو خوردی شور ۴.۷ ۵:۰۵ ۲۴ ۲۴ ۶۸۹۳ ۱۳۱۴۵
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگه ما نبودیم بی نوایی نبود شور ۴.۲ ۴:۳۰ ۲۴ ۲۴ ۴۰۹۱ ۱۰۳۱۲
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای ساقی لب تشنگان مشکت چرا پاره شده زمینه ۴.۸ ۵:۱۴ ۲۴ ۲۴ ۱۲۰۸۸ ۱۷۴۰۲
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ نفس راحت منه اونی که جنت منه شور ۲.۵ ۲:۴۲ ۲۴ ۲۴ ۹۴۸۴ ۱۶۰۹۹
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ هر چه می خواهد دل تنگت بگو شور ۴.۲ ۴:۳۰ ۲۳ ۲۳ ۸۵۲۸ ۱۴۳۸۶
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دوباره توی این دلم غصه داره شور ۱.۸ ۱:۵۶ ۲۴ ۲۴ ۵۶۳۵ ۱۳۳۸۳
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ داره دل علم می ریزه پاشو اباالفضل واحد ۱۱.۱ ۱۲:۰۵ ۲۴ ۲۴ ۹۲۹۰ ۱۳۱۱۷
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ آفرین باز به تو ای ضد خوارج واحد ۴.۴ ۴:۴۱ ۲۴ ۲۴ ۳۷۸۵ ۸۶۴۵
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ بده در راه خدا من به خدا محتاجم شعرخوانی ۴.۱ ۴:۲۲ ۲۴ ۲۴ ۴۳۲۵ ۷۰۵۹
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ سفری باز من سوی قله قاف می کنم شور ۴ ۴:۲۰ ۲۴ ۲۴ ۴۷۷۶ ۱۱۵۲۵
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو دلخوشی زینبی حرف از جدایی ها نزن زمینه ۴.۸ ۵:۱۳ ۲۴ ۲۴ ۱۲۸۷۵ ۱۷۰۶۵
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای امید دل نا امیدان شور ۲.۶ ۲:۴۷ ۲۴ ۲۴ ۹۳۹۲ ۱۶۹۱۸
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ من یه عاشق عقل و منطق سرم نمیشه شور ۵.۴ ۵:۵۱ ۲۴ ۲۴ ۱۰۶۵۴ ۱۸۹۱۳
۷۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ شب عاشورا شب اشک و گریه و دعا شور ۷.۱ ۷:۴۰ ۲۴ ۲۴ ۷۴۸۰ ۱۳۴۱۲
۷۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ واویلا آه و واویلا زمین کربلا واحد ۵.۸ ۶:۱۴ ۲۶ ۲۶ ۸۵۷۲۱ ۲۹۱۹۰
۷۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ یادته ناله غریب مادرت برات بمیره خواهرت شور ۱۱.۳ ۱۲:۱۸ ۲۴ ۲۴ ۱۹۶۹۲ ۲۰۴۶۰
۷۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ بگو با دل حزین ای نسیم سحری زمینه ۶.۹ ۷:۳۰ ۲۴ ۲۴ ۳۰۶۸۱ ۱۵۵۵۱
۷۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ اباالفضلیا مدیون اباالفضلند شور ۴.۹ ۵:۱۹ ۲۴ ۲۴ ۷۱۹۱ ۱۰۶۷۹
۷۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ وجود غم گرفته تو رنگ عشقه شور ۵ ۵:۲۶ ۲۴ ۲۴ ۶۵۷۹ ۱۰۷۱۶
۷۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز این دل تنگم مست و هوایی شد واحد ۶.۷ ۷:۱۷ ۲۴ ۲۴ ۶۹۹۹ ۸۲۵۹
۸۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ سوره غم داره یه آیه واحد ۶ ۶:۳۳ ۲۵ ۲۵ ۵۱۷۸ ۷۰۴۸
۸۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ مدینه صحن و کبوتر دوست دارم شور ۲.۷ ۲:۵۱ ۲۴ ۲۴ ۴۶۳۹ ۷۹۸۳
۸۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ درد و دوا تیر و هدف مولا علی جان شور ۲.۲ ۲:۲۲ ۲۴ ۲۴ ۵۶۲۹ ۸۳۲۱
۸۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ از عشقت مستم می دونی که من دل بر تو بستم شور ۵.۶ ۶:۰۵ ۲۴ ۲۴ ۵۷۹۵۳ ۲۳۹۷۵