گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از مرحوم حاج سلیم موذن زاده ، ۲۴ قطعه، ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ اشیدمیشم بو سوزی روضه ۱۲.۶ ۱۳:۴۵ ۱ ۱ ۱۶۸۰۱ ۸۰۰۲
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ نجه زینب کی شمع محفل عشق روضه ۶.۴ ۶:۵۴ ۱ ۱ ۶۵۸۳ ۴۹۵۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ هفتمین حجتم و مظلومم روضه ۴.۲ ۴:۳۱ ۱ ۱ ۳۲۵۲ ۳۵۵۰
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ یارالی قارداشیما روضه ۸.۹ ۹:۳۷ ۱ ۱ ۶۳۶۲ ۴۴۱۳
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ شیرین سوزوم آیدین اولدوزوم نوحه ۴.۷ ۵:۰۴ ۱ ۱ ۱۳۲۷۲ ۶۴۰۲
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ویرانه ده نازلی بالام نوحه ۲.۸ ۲:۵۹ ۱ ۱ ۶۵۳۹ ۵۲۲۵
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ صبره صدر مرحبا زینبا یا زینبا نوحه ۴.۷ ۵:۰۴ ۱ ۱ ۵۲۷۵ ۴۲۲۴
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ یتوبدی جان دوداغیمه نوحه ۸.۶ ۹:۱۷ ۰ ۰ ۳۷۹۰ ۳۵۳۷
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ زینب زینب کانون وفا زینب نوحه ۳.۶ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۱۸۲۷۴ ۷۵۷۴
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ الله غریبم در به در نوحه ۸.۱ ۸:۴۴ ۱ ۱ ۵۶۴۲ ۳۸۸۴
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ غمخواروام ای کربلا نوحه ۴.۶ ۴:۵۶ ۱ ۱ ۱۶۲۸۵ ۵۹۵۸
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای بنازم آن قبر شش گوشه نوحه ۳.۸ ۴:۰۴ ۱ ۱ ۴۳۸۸ ۳۸۰۵
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ بتاب ای مه در این صحرا نوحه ۲ ۲:۰۷ ۱ ۱ ۳۵۹۸ ۳۲۳۰
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ اللری باشیندا اصغرون بالاسی نوحه ۸.۴ ۹:۰۵ ۱ ۱ ۳۱۶۳ ۳۲۷۲
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ اوچ پر اوخ سنه چالدی نوحه ۶.۷ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۳۰۹۶ ۳۴۵۵
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای شه دین مظهر ایمان رضا نوحه ۳.۹ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۴۱۴۸ ۳۳۳۶
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ قارداشیم آدامسزام نوحه ۱۴ ۱۵:۱۳ ۱ ۱ ۴۶۵۲ ۳۸۶۸
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ باشوون اوسته گلمیشم نوحه ۶.۷ ۷:۱۲ ۱ ۱ ۸۵۸۶ ۴۲۴۹
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ یا رب به قربان های نوحه ۴.۸ ۵:۱۰ ۱ ۱ ۳۴۰۸ ۳۲۵۴
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ عباس عباس ای یار وفاداریم نوحه ۶ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۴۷۸۸۶ ۱۰۶۵۰
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ آغاریب منیمده زلفیم نوحه ۶.۹ ۷:۲۷ ۱ ۱ ۳۳۴۳ ۳۳۷۱
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ یخلمشام قانلی مقتله نوحه ۷.۸ ۸:۲۶ ۱ ۱ ۱۱۹۸۴ ۴۹۹۲
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ خداحافظ ای آنام باجی نوحه ۷.۵ ۸:۰۸ ۱ ۱ ۷۸۲۳۱ ۱۸۲۴۰
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ سن آت اوسته پای پیاده من نوحه ۳.۷ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۱۳۷۵۴ ۵۵۷۲