گلچین صفر ۱۳۹۰

گلچین صفر ۱۳۹۰

از حمید علیمی، ۱۴ قطعه، ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۰ گر چه عبد شهید بی کفنم شور ۶ ۶:۳۱ ۶ ۶ ۱۳۱۲۴ ۳۵۳۹۴
۲ گلچین صفر ۱۳۹۰ خانقاه ما زمین کربلاست واحد ۷.۹ ۸:۳۶ ۶ ۶ ۲۳۸۳ ۷۰۶۳
۳ گلچین صفر ۱۳۹۰ اصلا حسین جنس غمش فرق می کند شور ۴.۵ ۴:۴۹ ۶ ۶ ۲۰۴۷۷ ۱۰۳۸۸
۴ گلچین صفر ۱۳۹۰ دل ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی شور ۳.۲ ۳:۲۸ ۶ ۶ ۳۴۹۴ ۴۹۷۷
۵ گلچین صفر ۱۳۹۰ کار گل زار شود گر تو به گلزار آیی واحد ۴.۴ ۴:۴۶ ۵ ۵ ۳۵۱۴ ۴۵۷۵
۶ گلچین صفر ۱۳۹۰ بر سر بام شما مرغ گرفتار شدم واحد ۶.۳ ۶:۴۸ ۶ ۶ ۲۱۲۷ ۵۵۵۰
۷ گلچین صفر ۱۳۹۰ ای کریمی که گدا شاه رود از درتان واحد ۵.۸ ۶:۱۷ ۶ ۶ ۲۴۰۳ ۴۹۷۳
۸ گلچین صفر ۱۳۹۰ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۱۳.۱ ۱۸:۵۶ ۶ ۶ ۱۲۲۴۷ ۸۶۱۷
۹ گلچین صفر ۱۳۹۰ لباس احرامم پیرهن سیات زمینه ۴.۲ ۴:۲۹ ۶ ۶ ۵۵۸۴ ۱۹۲۵۵
۱۰ گلچین صفر ۱۳۹۰ ذکر من تسبیح من ورد زبان من علی واحد ۳.۱ ۳:۲۱ ۶ ۶ ۳۳۴۲ ۴۶۴۸
۱۱ گلچین صفر ۱۳۹۰ جای گله ز فاصله ها گریه می کنم واحد ۷.۵ ۸:۰۹ ۶ ۶ ۲۸۷۲ ۶۵۷۱
۱۲ گلچین صفر ۱۳۹۰ ای کاش که لاله گون بودم شور ۹.۸ ۱۰:۴۱ ۵ ۵ ۵۴۴۶ ۱۰۴۶۲
۱۳ گلچین صفر ۱۳۹۰ تیغ حیدر به کفم شور زهرا به سرم شور ۵.۴ ۵:۵۰ ۵ ۵ ۹۷۲۸ ۹۹۳۷