گلچین صفر ۱۳۹۰

گلچین صفر ۱۳۹۰

از حمید علیمی، ۱۴ قطعه، ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۰ گر چه عبد شهید بی کفنم شور ۶ ۶:۳۱ ۶ ۶ ۱۳۳۷۷ ۳۵۵۹۲
۲ گلچین صفر ۱۳۹۰ خانقاه ما زمین کربلاست واحد ۷.۹ ۸:۳۶ ۶ ۶ ۲۴۷۹ ۷۲۲۱
۳ گلچین صفر ۱۳۹۰ اصلا حسین جنس غمش فرق می کند شور ۴.۵ ۴:۴۹ ۶ ۶ ۲۴۶۴۰ ۱۱۱۹۸
۴ گلچین صفر ۱۳۹۰ دل ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی شور ۳.۲ ۳:۲۸ ۶ ۶ ۳۶۱۸ ۵۱۴۹
۵ گلچین صفر ۱۳۹۰ کار گل زار شود گر تو به گلزار آیی واحد ۴.۴ ۴:۴۶ ۵ ۵ ۳۷۷۲ ۴۷۵۸
۶ گلچین صفر ۱۳۹۰ بر سر بام شما مرغ گرفتار شدم واحد ۶.۳ ۶:۴۸ ۶ ۶ ۲۲۷۲ ۵۶۹۷
۷ گلچین صفر ۱۳۹۰ ای کریمی که گدا شاه رود از درتان واحد ۵.۸ ۶:۱۷ ۶ ۶ ۲۵۳۳ ۵۱۴۲
۸ گلچین صفر ۱۳۹۰ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۱۳.۱ ۱۸:۵۶ ۶ ۶ ۱۵۷۲۰ ۹۳۲۰
۹ گلچین صفر ۱۳۹۰ لباس احرامم پیرهن سیات زمینه ۴.۲ ۴:۲۹ ۶ ۶ ۵۶۶۸ ۱۹۴۰۸
۱۰ گلچین صفر ۱۳۹۰ ذکر من تسبیح من ورد زبان من علی واحد ۳.۱ ۳:۲۱ ۶ ۶ ۳۴۴۴ ۴۸۰۱
۱۱ گلچین صفر ۱۳۹۰ جای گله ز فاصله ها گریه می کنم واحد ۷.۵ ۸:۰۹ ۶ ۶ ۳۰۳۴ ۶۷۱۵
۱۲ گلچین صفر ۱۳۹۰ ای کاش که لاله گون بودم شور ۹.۸ ۱۰:۴۱ ۵ ۵ ۶۲۵۷ ۱۰۷۵۶
۱۳ گلچین صفر ۱۳۹۰ تیغ حیدر به کفم شور زهرا به سرم شور ۵.۴ ۵:۵۰ ۵ ۵ ۱۱۴۸۸ ۱۰۴۱۵