شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳

شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳

از حاج مهدی اکبری، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۷ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ بر بانوی مطهرمان گریه می کنیم مناجات ۱.۷ ۱:۴۹ ۴ ۴ ۲۲۸۷ ۱۲۵۸
۲ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ چند روزیست سرم روی تنم می افتد روضه ۵.۸ ۶:۲۰ ۴ ۴ ۳۳۴۸ ۱۶۰۸
۳ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ زیر باران دوشنبه بعد از ظهر روضه ۶.۷ ۷:۱۷ ۴ ۴ ۱۲۵۹ ۱۲۹۶
۴ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ به نگاه علی غم و آه علی زمینه ۵.۸ ۶:۱۶ ۴ ۴ ۱۶۴۲ ۱۷۵۲
۵ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ جوونیم بشه فدای مادر شور ۳.۷ ۴:۰۲ ۴ ۴ ۱۶۸۹ ۱۷۳۴
۶ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ اسمتو نوشتم آقا رو در و دیوار قلبم شور ۲.۴ ۲:۳۵ ۴ ۴ ۱۹۰۵ ۱۶۵۳
۷ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ کم کم تموم هستم داره میره ز دستم واحد ۹.۴ ۱۰:۱۱ ۴ ۴ ۱۴۱۰ ۱۵۵۲
۸ شب دوم فاطمیه ۱۳۹۳ آقا خیلی وقته که دلتنگم شور ۵.۷ ۶:۱۰ ۴ ۴ ۱۴۹۴ ۱۶۰۰