شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۳

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۳

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۳ آقا بیا که بی تو پریشان شدن بس است مناجات ۷.۶ ۸:۱۳ ۴ ۴ ۴۱۷۹ ۱۹۰۳
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۳ بریز آب روان عباس به جسم باغبان یاس روضه ۷ ۷:۳۳ ۴ ۴ ۲۳۳۴ ۱۶۸۵
۳ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۳ چه ذوالفقار به عزم مصاف بردارد روضه ۸.۲ ۸:۵۵ ۴ ۴ ۱۸۶۸ ۱۴۲۷
۴ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۳ می برن از خونه رو شونه دردونه خدا رو زمینه ۶.۳ ۶:۵۰ ۵ ۵ ۳۰۳۰ ۲۲۵۸