گلچین مولودی ۱۳۸۹

گلچین مولودی ۱۳۸۹

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۸۹ علی قبل از آدم علی بوده است مدح ۱.۸ ۳:۴۳ ۶ ۶ ۱۰۰۳۰ ۴۹۰۵
۲ گلچین مولودی ۱۳۸۹ علی خدا نبود بنده خداست مدح ۲.۶ ۵:۲۸ ۶ ۶ ۲۲۳۵ ۲۷۲۳
۳ گلچین مولودی ۱۳۸۹ به خدا برای تو روز پدر سرود ۳.۴ ۷:۱۲ ۶ ۶ ۵۳۲۰ ۵۷۱۹
۴ گلچین مولودی ۱۳۸۹ عشق و طراوت موج چشاته سرود ۳.۸ ۸:۰۷ ۶ ۶ ۳۴۹۶ ۴۶۴۱
۵ گلچین مولودی ۱۳۸۹ لا اله الا الله الله ربی سرود ۲ ۴:۱۸ ۶ ۶ ۵۹۹۱ ۵۳۷۹
۶ گلچین مولودی ۱۳۸۹ نه لوح و نه قلم بود سرود ۰.۹ ۱:۵۶ ۵ ۵ ۳۷۹۲ ۴۱۸۵