گلچین مولودی ۱۳۸۹

گلچین مولودی ۱۳۸۹

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۸۹ علی قبل از آدم علی بوده است مدح ۱.۸ ۳:۴۳ ۶ ۶ ۹۹۶۷ ۴۷۶۵
۲ گلچین مولودی ۱۳۸۹ علی خدا نبود بنده خداست مدح ۲.۶ ۵:۲۸ ۶ ۶ ۲۱۷۶ ۲۵۸۰
۳ گلچین مولودی ۱۳۸۹ به خدا برای تو روز پدر سرود ۳.۴ ۷:۱۲ ۶ ۶ ۵۲۶۶ ۵۵۸۲
۴ گلچین مولودی ۱۳۸۹ عشق و طراوت موج چشاته سرود ۳.۸ ۸:۰۷ ۶ ۶ ۳۴۴۷ ۴۵۱۶
۵ گلچین مولودی ۱۳۸۹ لا اله الا الله الله ربی سرود ۲ ۴:۱۸ ۶ ۶ ۵۷۸۵ ۵۲۲۸
۶ گلچین مولودی ۱۳۸۹ نه لوح و نه قلم بود سرود ۰.۹ ۱:۵۶ ۵ ۵ ۳۷۷۲ ۴۰۵۶