شب ششم محرم ۱۳۹۴

شب ششم محرم ۱۳۹۴

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۴ بال فرشته که خاک پای حسین است مناجات ۴.۵ ۴:۵۱ ۱۵ ۱۵ ۷۰۱۲ ۳۱۹۹
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۴ رخ عیان کرد و باز غوغا شد روضه ۱۱.۳ ۱۲:۲۱ ۱۵ ۱۵ ۲۷۷۰ ۲۵۵۰
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۴ کی میگه هر کی یتیمه مجلسش صفا نداره روضه ۴.۷ ۵:۰۴ ۱۵ ۱۵ ۳۲۵۴ ۳۲۷۴
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۴ جانم قاسم صورتتو پوشوندی زمینه ۷.۶ ۸:۱۲ ۱۶ ۱۶ ۶۸۷۲ ۶۶۹۸
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۴ بی دلمو از دل تو بی خبرم ای جانم نوحه ۲.۶ ۲:۴۱ ۱۴ ۱۴ ۴۳۷۰ ۴۷۱۷
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۴ تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوردی واحد ۴.۲ ۴:۳۲ ۱۵ ۱۵ ۴۶۹۷ ۵۵۵۶