شب ششم محرم ۱۳۹۴ مسجد الهادی (ع)

شب ششم محرم ۱۳۹۴ مسجد الهادی (ع)

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۴ مسجد الهادی (ع) سیاهی غمت از دل این سیاه نرفت روضه ۵.۲ ۵:۴۱ ۵ ۵ ۱۰۴۹۹ ۳۹۱۵
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۴ مسجد الهادی (ع) از خیمه داره میاد بیرون زمینه ۳.۶ ۳:۵۶ ۵ ۵ ۷۳۹۰ ۷۰۳۰
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۴ مسجد الهادی (ع) من که برا تو مُردن آرزومه واحد ۲.۹ ۳:۰۵ ۴ ۴ ۸۵۴۱ ۶۷۶۱
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۴ مسجد الهادی (ع) شکن در شکن شده یاس گیسوی من یاسمن واحد ۲.۸ ۳:۰۱ ۵ ۵ ۸۶۸۴ ۶۴۹۰