میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵

میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ تو آمدی و زمین در هوای تو افتاد مدح ۶ ۶:۱۹ ۰ ۰ ۸۹۰ ۷۲۴
۲ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ این صدای نم نم بارونه سرود ۵.۴ ۵:۴۱ ۰ ۰ ۱۰۱۶ ۹۳۳
۳ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۵ میگم علی غیر ممکن میشه ممکن سرود ۳.۱ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۱۴۴۷ ۱۱۶۵