میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶ مستمو مستی شده بهونه سرود ۵ ۵:۱۵ ۱ ۱ ۴۰۱۲ ۲۱۸۴
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶ جنس این فاصله رو رسیدنی کنه سرود ۹.۲ ۹:۵۴ ۱ ۱ ۲۳۱۵ ۱۷۸۹
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶ شب سوم چو رسیده است مه شعبان مدح ۱۱.۴ ۱۲:۱۹ ۱ ۱ ۱۸۸۹ ۱۳۱۷
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶ امشب هوا خوبه سرود ۶.۸ ۷:۱۲ ۱ ۱ ۲۷۲۹ ۲۰۲۷