شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

از نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ فریاد جبرئیل پیچیده در سماء زمینه ۹.۵ ۱۰:۱۸ ۰ ۰ ۲۶۹۴ ۱۹۱۱
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ حیدر اگر شکسته شد سر تو واحد ۳.۸ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۱۱۳۲ ۱۲۷۲
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ تا که از تیغ شرربار علی را کشتند واحد ۲.۷ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۹۳۱ ۱۱۰۶
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ بابا اتاق پر شده از بوی مادرم واحد ۵.۱ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۹۸۵ ۱۱۵۵
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده شور ۷ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۱۹۵۳۵ ۷۰۷۳