شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶

از کربلایی حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ درد دلهام برای تو حسین بسیار است روضه ۵.۱ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۸۱۸ ۲۷۲
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ این درد نیست اینکه شکسته فرق سر من زهرا زمینه ۶.۵ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۸۹۲ ۵۵۴
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ از علی بانگ اذان امشب به گوش ما نیامد واحد ۴.۳ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۶۳۷ ۳۵۹
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ یا هو یا من هو یا من لیس الا هو واحد ۷.۹ ۸:۲۰ ۰ ۰ ۸۸۰ ۵۰۲
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ تو روزای روزه داری زیر بار تشنگی ها شور ۴.۴ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۱۱۷۰ ۷۵۷
۶ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۶ من گریون توام تو گریون منی شور ۴.۴ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۸۳۵ ۶۸۹