شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ از روزی که من آمدم دنیا زمینه ۷ ۷:۲۲ ۰ ۰ ۳۵۶۸ ۱۶۱۷
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ باد سلام می کند شور ۵.۶ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۴۱۶۷ ۲۶۰۲
۳ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ اگه تو روضه چشام میشه تر تو بهم دادی شور ۴.۵ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۳۰۰۳ ۲۰۶۰
۴ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ تو که گریه می کنی خون دلم شور ۵.۴ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۴۱۹۰ ۲۷۰۰