شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ از روزی که من آمدم دنیا زمینه ۷ ۷:۲۲ ۰ ۰ ۳۵۹۸ ۱۷۰۶
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ باد سلام می کند شور ۵.۶ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۴۳۸۳ ۲۷۲۵
۳ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ اگه تو روضه چشام میشه تر تو بهم دادی شور ۴.۵ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۳۰۵۹ ۲۱۴۵
۴ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۶ تو که گریه می کنی خون دلم شور ۵.۴ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۴۴۱۷ ۲۸۵۱