شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶

شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶

از کربلایی جواد مقدم، ۶ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ یادگار کربلایم کربلایم کربلایم زمینه ۷.۹ ۸:۱۱ ۰ ۰ ۳۴۶۷ ۱۳۲۱
۲ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ عمریه به من حواست هست شور ۴.۱ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۳۰۴۰ ۱۷۶۴
۳ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ بیا و بشین و ببین حالمو واحد ۸.۱ ۸:۲۴ ۰ ۰ ۲۰۳۷ ۱۱۵۴
۴ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ من کیم سالار دینم من کیم سر مبینم واحد ۱۳.۴ ۱۴:۰۷ ۰ ۰ ۱۵۴۸ ۹۱۰
۵ شب اول ایام مسلمیه ۱۳۹۶ غصه دارم امشب باز میون سینه شور ۵.۳ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۲۵۹۲ ۱۸۰۸