شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶

شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶ پشت دیوار خانه طوعه روضه ۳.۷ ۳:۴۷ ۲ ۲ ۳۶۲۹ ۱۲۰۱
۲ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶ سلام ما سلام ما به کربلای اطهرت زمینه ۴ ۴:۰۲ ۲ ۲ ۵۶۴۹ ۲۳۴۷
۳ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶ دیدی پرم شکسته تنها و بی کس و یار واحد ۱۲.۳ ۱۳:۱۲ ۲ ۲ ۴۰۰۳ ۲۸۳۱
۴ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶ وقتی کنارم باشی حال و روزم آرومه شور ۳.۷ ۳:۴۷ ۲ ۲ ۴۶۵۳ ۳۰۳۱
۵ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۶ منم و این دل شیدا شور ۳.۴ ۳:۲۶ ۲ ۲ ۴۱۲۲ ۲۵۵۰