عید غدیر ۱۳۹۶

عید غدیر ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ عید غدیر ۱۳۹۶ ها علي بشر کیف بشر سرود ۱۰.۵ ۱۱:۰۸ ۰ ۰ ۳۹۵۳ ۱۴۷۰
۲ عید غدیر ۱۳۹۶ دلم مست شراب الغدیر است مدح ۱۵.۲ ۱۶:۱۲ ۰ ۰ ۱۷۰۹ ۷۹۳
۳ عید غدیر ۱۳۹۶ ای دین و زندگی من مولا سرود ۹.۳ ۹:۴۹ ۰ ۰ ۲۱۹۰ ۱۲۹۸