گلچین محرم ۱۳۹۶

گلچین محرم ۱۳۹۶

از حاج امین مقدم، ۸ قطعه، ۵۵ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ عزتیلن خسرو گردون خدم نوحه ۶.۹ ۷:۱۵ ۰ ۰ ۱۳۳۳ ۵۳۸
۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ آی رقیم آی گوزل قز من فدا سنه نوحه ۷.۲ ۷:۳۸ ۰ ۰ ۱۱۷۲ ۴۸۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ زینبون قبرینه عاشقم من نوحه ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۴۳۴ ۴۲۰
۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ گل آپار زینبیم بو تشنه جیرانی نوحه ۷.۴ ۷:۵۰ ۰ ۰ ۴۷۰ ۴۲۰
۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ گل اوتور خیمه ده اکبر نوحه ۶.۸ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۵۳۲ ۴۳۲
۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای علمدار عشق نوحه ۹.۳ ۹:۵۳ ۰ ۰ ۹۵۸ ۵۷۲
۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ حسین شمس هدی دی ذبیح بقفا دی نوحه ۴.۷ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۶۶۲ ۴۱۰
۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ بابا مکانون اولدی بو خرابه روضه ۳.۴ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۵۹۸ ۴۵۶