گلچین محرم ۱۳۹۶

گلچین محرم ۱۳۹۶

از حاج امین مقدم، ۸ قطعه، ۵۵ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ عزتیلن خسرو گردون خدم نوحه ۶.۹ ۷:۱۵ ۰ ۰ ۱۵۰۳ ۵۹۶
۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ آی رقیم آی گوزل قز من فدا سنه نوحه ۷.۲ ۷:۳۸ ۰ ۰ ۱۲۱۷ ۵۴۵
۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ زینبون قبرینه عاشقم من نوحه ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۵۱۴ ۴۹۰
۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ گل آپار زینبیم بو تشنه جیرانی نوحه ۷.۴ ۷:۵۰ ۰ ۰ ۵۱۰ ۴۷۳
۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ گل اوتور خیمه ده اکبر نوحه ۶.۸ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۵۶۷ ۴۹۳
۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای علمدار عشق نوحه ۹.۳ ۹:۵۳ ۰ ۰ ۱۰۱۲ ۶۴۴
۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ حسین شمس هدی دی ذبیح بقفا دی نوحه ۴.۷ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۱۲۹۳ ۵۳۶
۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ بابا مکانون اولدی بو خرابه روضه ۳.۴ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۶۸۱ ۵۱۲