شام غریبان ۱۳۹۶

شام غریبان ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۳۹۶ سرم خاک کف پای حسین است مناجات ۴.۹ ۵:۱۲ ۱ ۱ ۲۹۳۷ ۱۰۵۰
۲ شام غریبان ۱۳۹۶ داره می سوزه چادر بچه ها زمینه ۶ ۶:۲۳ ۱ ۱ ۳۵۷۸ ۲۸۳۱
۳ شام غریبان ۱۳۹۶ منو رسوایی منو تنهایی شور ۴.۸ ۵:۱۰ ۱ ۱ ۴۱۲۵ ۳۰۵۹