شب ۲ صفر ۱۳۹۶

شب ۲ صفر ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب ۲ صفر ۱۳۹۶ تو ای پاینده پیغام آور خون روضه ۹ ۹:۴۰ ۰ ۰ ۲۲۰۲ ۷۱۲
۲ شب ۲ صفر ۱۳۹۶ دامن زلف تو در دست صبا افتاده است روضه ۲.۶ ۲:۳۸ ۰ ۰ ۱۰۴۷ ۶۷۴
۳ شب ۲ صفر ۱۳۹۶ دلم خونه امشب زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۲۰ ۰ ۰ ۴۷۲۹ ۲۷۲۴
۴ شب ۲ صفر ۱۳۹۶ روی نی موی تو در باد رها افتاده واحد ۱.۹ ۱:۵۲ ۰ ۰ ۲۴۱۰ ۱۴۷۲
۵ شب ۲ صفر ۱۳۹۶ زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت واحد ۲.۸ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۲۴۰۹ ۱۴۶۵