شب ۳ صفر ۱۳۹۶

شب ۳ صفر ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شب ۳ صفر ۱۳۹۶ چه اضطراب و چه باکی ز آفتاب قیامت مناجات ۴.۷ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۲۴۴۸ ۶۲۳
۲ شب ۳ صفر ۱۳۹۶ در زیر آفتاب فقط گریه می کند روضه ۴.۴ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۸۹۴ ۴۹۵
۳ شب ۳ صفر ۱۳۹۶ گریه نکن رباب عروس مادرم روضه ۴ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۱۱۱۷ ۵۶۱
۴ شب ۳ صفر ۱۳۹۶ ای آسمون چرا قلبت نمیشکنه زمینه ۸.۵ ۹:۰۶ ۱ ۱ ۴۲۵۶ ۲۴۶۵