شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶ گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است روضه ۱۱.۲ ۱۲:۰۱ ۰ ۰ ۴۶۷ ۱۵۰
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶ رسید از راه لحظه تلخ جدایی زمینه ۶.۹ ۷:۱۹ ۰ ۰ ۷۰۷ ۴۹۸
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶ بخوان نوحه در این عزا نوحه ۳ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۳۶۹ ۲۷۱