ایام محسنیه ۱۳۹۶

ایام محسنیه ۱۳۹۶

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ ایام محسنیه ۱۳۹۶ دنیا نیومده دنیای منی زمینه ۵.۲ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۱۲۴۴ ۷۹۱
۲ ایام محسنیه ۱۳۹۶ وای مادر به خدا می زنه بال و پر شور ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۲۲۲۶ ۹۴۸
۳ ایام محسنیه ۱۳۹۶ سه برادری که عالم رو بهم می ریزن شور ۴.۸ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۱۳۵۱ ۱۰۱۹
۴ ایام محسنیه ۱۳۹۶ نفس می کشم با دم تو شور ۳.۹ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۷۲۶ ۷۲۲
۵ ایام محسنیه ۱۳۹۶ یا صاحب العصر و الزمان عنایتی به نوکرت شور ۳.۸ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۱۰۷۶ ۷۴۰