میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶

میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ یا محمد یا احمد یا حمید یا محمود سرود ۵.۴ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۱۳۹۷ ۶۹۱
۲ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ سلام سید السادات سرود ۵.۱ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۹۲۰ ۵۷۰
۳ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ امروز گشودند ز رحمت در دیگر مدح ۹.۳ ۹:۵۴ ۰ ۰ ۵۲۷ ۳۵۴
۴ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۶ خورشید مکه اومد ماه مدینه سر زد سرود ۶.۵ ۶:۵۱ ۰ ۰ ۹۳۹ ۶۴۴