شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۷ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶ صاحب عالم آقا زمینه ۶.۶ ۶:۵۹ ۰ ۰ ۱۱۴۰ ۵۰۷
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶ ای قدر قدرت اباالفضل زمینه ۸.۵ ۹:۰۳ ۰ ۰ ۱۹۲۱ ۷۹۳
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶ خیلی سخته اسیر بلا بشی واحد ۶ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۱۳۷۱ ۵۸۰
۴ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۶ صاحب کرم حسن شور ۶.۲ ۶:۳۶ ۰ ۰ ۲۵۲۶ ۸۶۰