۲۲ آذر ۱۳۹۶

۲۲ آذر ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ تموم زندگیم برا تو شور ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۸۰۴۸ ۲۸۶۰
۲ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ عشق تو واسم شیرینه ابا عبدالله واحد ۴.۴ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۱۴۲۲ ۹۹۴
۳ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ قسم به نام محمد قسم به نام علی شعرخوانی ۵.۷ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۱۴۰۱ ۶۷۴
۴ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ از تو چه پنهون آقاجون خیلی شرمندم امشب شور ۴.۴ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۲۳۰۷ ۱۵۴۲