۲۲ آذر ۱۳۹۶

۲۲ آذر ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ تموم زندگیم برا تو شور ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۳۴۵۱ ۱۵۹۸
۲ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ عشق تو واسم شیرینه ابا عبدالله واحد ۴.۴ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۱۱۳۹ ۷۲۰
۳ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ قسم به نام محمد قسم به نام علی شعرخوانی ۵.۷ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۶۷۲ ۴۱۱
۴ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ از تو چه پنهون آقاجون خیلی شرمندم امشب شور ۴.۴ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۲۰۶۷ ۱۲۹۷