۲۹ آذر ۱۳۹۶

۲۹ آذر ۱۳۹۶

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ تو دستته کل زندگیم زمینه ۵.۴ ۵:۳۳ ۱ ۱ ۱۹۷۷ ۱۵۴۱
۲ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ لیلای من عشق تو همه زندگیمه شور ۴ ۴:۰۰ ۱ ۱ ۲۴۳۹ ۲۰۰۲
۳ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ چه کمالی چه جمالی چه جلالی دارد شعرخوانی ۶.۱ ۶:۱۹ ۱ ۱ ۸۹۷ ۹۵۰
۴ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ به تموم شیعیان علی رحمت تک ۴.۶ ۴:۴۳ ۱ ۱ ۴۱۸۲ ۲۲۸۷