ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ نگات نگات نگات بارونه زمینه ۱۱ ۱۱:۴۲ ۰ ۰ ۲۱۹۱ ۱۶۱۲
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ شایسته است اگر تو سر حرف را وا کنی واحد ۲ ۱:۵۰ ۰ ۰ ۱۰۲۳ ۹۶۴
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ دست بالای تمام دست ها دست علی تک ۳.۶ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۲۳۱۶ ۱۳۲۸
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ رسیده ماه فاطمیه جوره بساط نوکریمون شور ۵ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۱۴۵۸ ۱۴۲۹
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ خوشا به حال زائرای کربلات شور ۴.۷ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۷۶۲۵ ۲۷۷۱