ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ تا رفتی از خونه زمینه ۷.۱ ۷:۲۷ ۰ ۰ ۱۳۵۴ ۱۸۵۷
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ مادر صدای قلب من تویی شور ۶.۶ ۶:۵۸ ۰ ۰ ۱۱۴۹ ۱۹۲۸
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ ای شفایت آرزوی مرتضی واحد ۵.۶ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۴۷۹ ۱۱۹۶
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ فقیر بانوییم که غنی به ذات است واحد ۳.۳ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۴۰۵ ۱۰۹۳
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ نمیشه راحت از کنار کربلا بگذرم حسین شور ۵.۷ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۲۶۲۸ ۲۱۵۰
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ به مادرت قسم دلم تنگ برات شور ۴.۹ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۲۶۵۹ ۲۴۸۷