۵ اسفند ۱۳۹۶

۵ اسفند ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ ۵ اسفند ۱۳۹۶ پریشون عالم زار و دل غمینم شور ۴.۸ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۴۷۱۳ ۲۰۴۹
۲ ۵ اسفند ۱۳۹۶ یه مادر که باغش خزون شد تو فصل بی آبی واحد ۵.۴ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۱۳۹۹ ۹۳۷
۳ ۵ اسفند ۱۳۹۶ بر لب آبم و از داغ لبت می میرم واحد ۶ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۱۷۴۵ ۱۰۷۱
۴ ۵ اسفند ۱۳۹۶ وقتی میام تو روضه ها عرشو می بینم شور ۱۱.۲ ۱۲:۰۷ ۰ ۰ ۳۳۱۹ ۱۹۳۳