میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ تو ابتدایی و بی انتها مدح ۵.۹ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۱۹۰۰ ۷۹۲
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ دیدنت برا من هدفه سرود ۳.۹ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۱۷۱۸ ۱۰۸۰
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ سال نوئه آسمون خبرای خوشی داره سرود ۴.۶ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۱۵۳۲ ۱۱۰۰
۴ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ امیر الحق امیر العشق امیرالمؤمنینی تو مدح ۶.۷ ۷:۰۲ ۰ ۰ ۲۰۲۵ ۸۹۵