شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷

شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ هوای آسمون دارم اگر چه زخمی بالم روضه ۳.۶ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۱۵۸۸ ۵۲۳
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ تو رفتی گله ای ندارم زمینه ۵.۷ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۲۶۷۶ ۱۳۳۳
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ قاصدکا همه بدونن روز آخریمه شور ۲.۸ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۲۲۳۸ ۱۲۰۰