شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ زیر سنگینی زنجیر سرش افتاده روضه ۳.۵ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۱۱۷۸ ۵۳۶
۲ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ فلک خون می باره زمینه ۶.۱ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۱۴۶۳ ۱۰۵۶
۳ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد واحد ۳ ۲:۵۹ ۰ ۰ ۸۷۶ ۶۲۹
۴ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ گرچه عمری در غریبستان زندان پرپرم واحد ۲.۵ ۲:۲۹ ۰ ۰ ۷۷۷ ۶۰۹