شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ غربت زندون من طعنه به غم می زنه زمینه ۵.۸ ۶:۱۳ ۱ ۱ ۱۳۴۷ ۹۹۵
۲ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ آقا تو دلم دریای غمه شور ۳.۴ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۳۴۹۲ ۱۷۱۵
۳ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ ای امید همه ای چاره حیرانی ها واحد ۳.۱ ۳:۱۴ ۱ ۱ ۶۳۸ ۸۰۶
۴ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷ گدای موسی بن جعفرم شور ۳.۹ ۴:۰۷ ۱ ۱ ۶۸۷ ۹۴۷