میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ ای گل بی خار من سرود ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۲۶۰۰ ۱۲۶۳
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ بازم شب یاره سرود ۲.۸ ۲:۴۹ ۰ ۰ ۱۴۲۹ ۱۰۰۲
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ شب شب شادیه دلشادم سرود ۵.۱ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۱۶۳۶ ۱۱۵۴