۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ همه میرن کسی نمی مونه زمینه ۶.۱ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۲۹۲۸ ۱۴۴۱
۲ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ دوباره یاد قدیما کردم شور ۱۰.۵ ۱۱:۱۳ ۰ ۰ ۴۶۸۷ ۲۴۲۲
۳ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز واحد ۴.۶ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۱۵۱۴ ۸۸۷
۴ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ قرارم باش نگارم باش شور ۳.۸ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۵۱۷۸ ۲۱۷۸