۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۲۱ ثانیه

۱ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ همه میرن کسی نمی مونه زمینه ۶.۱ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۱۵۷۲ ۷۸۰
۲ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ دوباره یاد قدیما کردم شور ۱۰.۵ ۱۱:۱۳ ۰ ۰ ۲۱۳۲ ۱۲۲۶
۳ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز واحد ۴.۶ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۵۹۹ ۴۲۹
۴ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ قرارم باش نگارم باش شور ۳.۸ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۲۱۶۳ ۱۱۱۳