شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ شب قدر و پای این سفره مناجات ۳.۸ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۳۳۹۰ ۱۴۲۸
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ تو این شب تاریک ستاره مبهوته روضه ۲.۵ ۲:۳۳ ۰ ۰ ۲۳۷۱ ۱۳۷۱
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ گفتم میاد بابام گفتن که رؤیامه زمینه ۷ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۵۸۴۹ ۳۴۱۷
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ اللهم رب شهر رمضان شور ۳.۷ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۱۷۶۹۵ ۶۹۶۱