شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ شب قدر و پای این سفره مناجات ۳.۸ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۳۴۱۶ ۱۵۶۰
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ تو این شب تاریک ستاره مبهوته روضه ۲.۵ ۲:۳۳ ۰ ۰ ۲۴۳۲ ۱۴۹۹
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ گفتم میاد بابام گفتن که رؤیامه زمینه ۷ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۵۹۳۰ ۳۵۷۷
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۷ اللهم رب شهر رمضان شور ۳.۷ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۱۸۳۳۲ ۷۲۲۵