شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ پشت در با شتاب می آیند زمینه ۲.۷ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۳۷۰ ۲۴۰
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ الله اکبر به یل خیبر زمینه ۴.۵ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۴۰۴ ۲۹۰
۳ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ میگم علی غیر ممکن میشه ممکن شور ۳.۲ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۳۹۶ ۳۴۱
۴ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ اونی که نگاهش دلبره شور ۳ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۲۹۲ ۳۲۲
۵ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ گذر ثانیه ها با خیال تو چه خوبه شور ۴.۱ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۳۳۶ ۳۵۰
۶ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ گم شده نوکرت توی دنیا شور ۵.۵ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۳۹۶ ۴۱۰