شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ تیر محبت تو را منم نشانه یا علی روضه ۴ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۱۵۴۳ ۶۳۹
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ چه غریبونه اومد از خونه زمینه ۷.۷ ۷:۵۸ ۰ ۰ ۲۴۲۳ ۱۶۷۹
۳ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ حبل المتین علی شور ۲.۳ ۲:۰۸ ۰ ۰ ۱۷۸۸ ۱۳۲۲