شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ یه پسر نه چهار تا پسر روضه ۶.۳ ۶:۲۰ ۱ ۱ ۲۵۵۹ ۷۰۸
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ یا اباالفضل همه آرزوی دل من زمینه ۵.۸ ۵:۵۷ ۱ ۱ ۳۹۵۷ ۱۸۴۰
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ یه قلب مبتلا تو این سینه ست زمینه ۶.۹ ۷:۱۱ ۱ ۱ ۳۴۶۷ ۲۱۸۷