تخریب بقیع ۱۳۹۷

تخریب بقیع ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۷ صدای شیون و صدای نوحه ها زمینه ۸.۲ ۸:۳۴ ۱ ۱ ۱۵۱۴ ۸۲۱
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۷ شامل رحمت حسنم شور ۴.۱ ۴:۰۳ ۱ ۱ ۱۲۷۲ ۸۱۴
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۷ دلم گرفته از حال و هوای این روزا شور ۶.۱ ۶:۱۲ ۱ ۱ ۲۳۱۲ ۱۱۹۳