تخریب بقیع ۱۳۹۷

تخریب بقیع ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۹ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۷ خونه خدا سیه پوشه زمینه ۷.۶ ۷:۵۱ ۰ ۰ ۲۱۹۹ ۱۲۸۵
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۷ نفس می کشم من به عشق کربلا شور ۵.۳ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۶۸۷۱ ۲۹۷۵
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۷ جنت خاکی دلم واحد ۶.۱ ۶:۱۴ ۰ ۰ ۱۳۵۰ ۱۰۹۹
۴ تخریب بقیع ۱۳۹۷ زائرتم با یه سلام واحد ۴.۱ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۶۴۸۵ ۲۳۱۲
۵ تخریب بقیع ۱۳۹۷ به دام غم تو صیدم و صیادی تک ۳.۵ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۱۱۱۹ ۱۰۷۲