شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ کبود لبات کبود لبام روضه ۵.۱ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۱۷۰۳ ۶۱۷
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ آمدی با سر آمدی چه کنم روضه ۴.۵ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۸۷۴ ۵۴۵
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ یا اسدالله الغالب یا علی زمینه ۱۵.۳ ۱۶:۲۴ ۰ ۰ ۲۲۲۴ ۱۰۹۱
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ بابا بابا تو نور چشمای تر منی بابا واحد ۶.۵ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۱۶۰۳ ۷۷۳
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ قرارم نگارم چه خوبه با تو آقا روزگارم شور ۶.۲ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۵۷۶۶ ۲۲۵۴