شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ کبود لبات کبود لبام روضه ۵.۱ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۱۱۶۴ ۴۰۳
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ آمدی با سر آمدی چه کنم روضه ۴.۵ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۷۰۸ ۳۹۳
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ یا اسدالله الغالب یا علی زمینه ۱۵.۳ ۱۶:۲۴ ۰ ۰ ۱۶۰۰ ۸۰۷
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ بابا بابا تو نور چشمای تر منی بابا واحد ۶.۵ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۱۱۴۰ ۵۶۷
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۷ قرارم نگارم چه خوبه با تو آقا روزگارم شور ۶.۲ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۳۹۸۸ ۱۶۹۰