گلچین صفر ۱۳۹۶

گلچین صفر ۱۳۹۶

از امیر برومند، ۲۰ قطعه، ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۶ بخواب عزیزم بخواب شیرینم زمینه ۶.۳ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۳۹۱۴ ۸۴۹۲
۲ گلچین صفر ۱۳۹۶ سه ساله زهرا تباری یا رقیه شور ۳.۹ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۸۷۲۷ ۱۱۴۹۳
۳ گلچین صفر ۱۳۹۶ صاحب علم قمر شور ۴.۲ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۱۶۲۵۷۰ ۴۹۱۶۱
۴ گلچین صفر ۱۳۹۶ دختر مهربونم واحد ۴.۸ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۱۵۵۴ ۵۳۸۴
۵ گلچین صفر ۱۳۹۶ تو شهریاری فاطمه تباری واحد ۴.۵ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۶۸۶۰ ۶۵۸۶
۶ گلچین صفر ۱۳۹۶ رقیه ای پادشاهم شور ۱.۷ ۱:۳۷ ۰ ۰ ۱۱۱۰۴ ۹۶۲۴
۷ گلچین صفر ۱۳۹۶ زیر لواء رقیه ام شور ۴ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۳۲۰۱ ۷۷۸۵
۸ گلچین صفر ۱۳۹۶ جای حسینم می خوام این دفعه بگم زمینه ۵.۶ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۱۶۸۰ ۵۲۳۲
۹ گلچین صفر ۱۳۹۶ حسن حسن مرحبا فرزندم شور ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۱۳۹۴۸ ۹۵۷۸
۱۰ گلچین صفر ۱۳۹۶ بالشو پهن کرده برات جبرئیل شور ۳.۴ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۱۷۷۴ ۶۰۲۲
۱۱ گلچین صفر ۱۳۹۶ شال روضشو می بنده کمرش شور ۳.۱ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۱۳۹۱۲ ۸۸۵۶
۱۲ گلچین صفر ۱۳۹۶ مرو مادر من که دیگه سهم بابام یه دنیا درده زمینه ۵.۲ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۲۸۳۰ ۴۸۵۱
۱۳ گلچین صفر ۱۳۹۶ من روی دیوار سر می گذارم واحد ۴.۶ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۱۲۰۷ ۴۱۰۲
۱۴ گلچین صفر ۱۳۹۶ ای که به قلبم امیری واحد ۳.۱ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۱۳۵۸ ۴۱۹۲
۱۵ گلچین صفر ۱۳۹۶ قد بلند و گیسو کمند واحد ۲.۴ ۲:۲۸ ۰ ۰ ۹۳۴۰ ۴۶۲۵
۱۶ گلچین صفر ۱۳۹۶ غریب و خسته اومدم پناهم بدی زمینه ۵ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۲۰۷۹ ۴۱۶۰
۱۷ گلچین صفر ۱۳۹۶ دست منو بگیر آقا شور ۳.۶ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۷۹۴۲ ۷۸۵۱
۱۸ گلچین صفر ۱۳۹۶ می ریزه اشک چشمام شبیه ابر بارون واحد ۳.۳ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۱۷۰۴ ۴۱۳۷
۱۹ گلچین صفر ۱۳۹۶ ساقی خم خانه علی واحد ۲.۴ ۲:۲۶ ۰ ۰ ۱۵۱۶ ۴۱۱۱
۲۰ گلچین صفر ۱۳۹۶ یه نفر هست توی دنیا همیشه هوامو داره شور ۴.۴ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۱۲۵۵۰ ۸۶۵۰