گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

گلچین فاطمیه ۱۳۹۶

از حاج حسن خلج، ۷ قطعه، ۵۹ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ اگرچه نام تو تسبیح ذکر عام نباشد روضه ۹.۷ ۱۰:۳۰ ۰ ۰ ۵۱۱ ۷۳۸
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ عمریست دل به چشم تو بسته ام نگاه کن روضه ۹.۲ ۹:۵۹ ۰ ۰ ۱۹۴ ۴۹۷
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ از یار خود جدا شدن آسان نیست روضه ۶ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۱۶۷ ۳۶۲
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ نگاه کن به دلم ای فدای چشم شما روضه ۶.۳ ۶:۴۵ ۰ ۰ ۱۳۳ ۳۴۹
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ همین که روح زخمی ات سبک شد از لباس ها روضه ۶.۸ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۱۶۱ ۲۹۵
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ شب سیاه بگیرد تمام دنیا را روضه ۷.۸ ۸:۲۵ ۰ ۰ ۱۱۸ ۲۹۸
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۶ من از خاک پای تو سر بر ندارم روضه ۸.۹ ۹:۳۹ ۰ ۰ ۱۹۱ ۳۵۲