شب اول محرم ۱۳۹۷

شب اول محرم ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۷ شیعتی مهما شربتم ماء عذب فاذكرونی روضه ۴.۵ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۱۸۵۵ ۴۴۷۳
۲ شب اول محرم ۱۳۹۷ سلام ماه مناجاتیان سلام هلال روضه ۸.۸ ۹:۱۸ ۰ ۰ ۴۶۱۱ ۳۲۵۹
۳ شب اول محرم ۱۳۹۷ به پای پرچم سرخت چه سرها که نیفتادن زمینه ۵.۳ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۱۴۵۷۶ ۹۷۵۲
۴ شب اول محرم ۱۳۹۷ شدی پاره پاره واحد ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۱۱۳۳۵ ۶۶۳۳
۵ شب اول محرم ۱۳۹۷ قبله عاشقان بود تربت با صفای تو واحد ۴ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۸۸۲۹ ۶۲۳۲
۶ شب اول محرم ۱۳۹۷ واسم نگاهت نفسه شور ۵.۶ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۱۳۳۰۶ ۸۷۹۳
۷ شب اول محرم ۱۳۹۷ به دست و پای دل موی تو پیچید شور ۵.۶ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۱۱۵۰۳ ۶۹۵۸