شب اول محرم ۱۳۹۷

شب اول محرم ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۷ شیعتی مهما شربتم ماء عذب فاذكرونی روضه ۴.۵ ۴:۳۳ ۱ ۱ ۱۶۸۸۴ ۶۱۱۵
۲ شب اول محرم ۱۳۹۷ سلام ماه مناجاتیان سلام هلال روضه ۸.۸ ۹:۱۸ ۰ ۰ ۵۵۵۸ ۴۲۱۲
۳ شب اول محرم ۱۳۹۷ به پای پرچم سرخت چه سرها که نیفتادن زمینه ۵.۳ ۵:۳۲ ۱ ۱ ۱۷۴۷۳ ۱۱۸۹۵
۴ شب اول محرم ۱۳۹۷ شدی پاره پاره واحد ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۱۳۰۱۰ ۸۰۶۶
۵ شب اول محرم ۱۳۹۷ قبله عاشقان بود تربت با صفای تو واحد ۴ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۱۰۲۰۷ ۷۶۸۸
۶ شب اول محرم ۱۳۹۷ واسم نگاهت نفسه شور ۵.۶ ۵:۵۱ ۱ ۱ ۱۴۹۹۷ ۱۰۵۲۶
۷ شب اول محرم ۱۳۹۷ به دست و پای دل موی تو پیچید شور ۵.۶ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۱۳۵۸۷ ۸۵۶۳