روز اول محرم ۱۳۹۷

روز اول محرم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۶ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ روز اول محرم ۱۳۹۷ باز کتیبه سیاهی پرچم زمینه ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۳۰۴۲ ۱۸۱۳
۲ روز اول محرم ۱۳۹۷ ای هلال خون دوباره سر زدی واحد ۷.۱ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۱۵۷۳ ۱۲۱۳
۳ روز اول محرم ۱۳۹۷ صلو علیک ملیک السماء واحد ۳.۹ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۴۴۱۷ ۱۷۲۶
۴ روز اول محرم ۱۳۹۷ صلو علیک ملیک السماء شور ۳.۴ ۳:۲۸ ۰ ۰ ۳۳۴۲ ۲۰۱۷
۵ روز اول محرم ۱۳۹۷ جسمت زخمی مانده در خاک شور ۳.۸ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۲۶۴۹ ۱۸۳۱